Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti spoločnosťou City Clinic, s.r.o.

/ďalej len “VZP”/

 

I.

Úvodné ustanovenia

 

 • Spoločnosť City Clinic s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava IČO: 47347023 DIČ: 2120158777 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd. Sro zložka č. 91176/B je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Poskytovateľ“) Pacient je bližšie špecifikovaný vo VZP (bod 1.8. písm. f VZP) (ďalej len „Pacient“). Tieto VZP upravujú zmluvné vzťahy a vymedzujú práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Pacientom.

 

Pojmy a vzťahy neupravené Zmluvou a týmito VZP majú taký význam, aký im prideľujú platné a účinné právne predpisy na úseku zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacich činností, ako aj iné právne predpisy tvoriace súčasť právneho poriadku Slovenskej republiky.

 

VZP upravujú Právny vzťah Zdravotnej starostlivosti rámcovo. Právny vzťah Zdravotnej starostlivosti ako celok je predmetom právnej úpravy zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej “zákon o zdravotnej starostlivosti”). Ustanovenia týkajúce sa poskytovania Zdravotnej starostlivosti sú obsiahnuté v týchto VZP najmä pre názorné vysvetlenie postavenia Pacienta a pre ozrejmenie jeho práv a povinností pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti podľa vyššie citovaných právnych predpisov a z dôvodu dovolenej úpravy vzťahu medzi Poskytovateľom a Pacientom nad rámec právnej úpravy obsiahnutej vo vyššie citovaných predpisoch.

 

 • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Spoločnosť City Clinic s.r.o. (ďalej len “City Dental Clinic” alebo “Poskytovateľ”) je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, so sídlom na adrese Prievozská 14, 821 09 Bratislava IČO: 47347023, DIČ: 2120158777, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd. Sro zložka č. 91176/B, podľa povolenia vydaného orgánom príslušným podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej “zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ”).

 

1.3.             Na účely týchto VZP majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

 1. Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov. Zdravotná starostlivosť je Poskytovateľom poskytovaná vo vecnom rozsahu podľa príslušného povolenia na poskytovanie Zdravotnej starostlivosti, ktoré Poskytovateľovi vydal príslušný organ verejnej moci a správy Slovenskej republiky.
 2. Služby súvisiace s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti sú služby uvedené v ustanoveniach 13 zákona o zdravotnej starostlivosti.
 3. Zdravotný výkon je ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 

 1. Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.
 2. Zdravotný stav je fyzický a mentálny stav Pacienta so všetkými jeho diagnózami, vrátane vrodených ochorení a alergií na konkrétne látky.
 3. Pacient je každá fyzická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytuje Zdravotnú starostlivosť.
 4. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je zdravotnícky pracovník určený Poskytovateľom na poskytovanie Zdravotnej starostlivosti Pacientovi, ak je takýmto ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom lekár alebo zubný lekár, ide o ošetrujúceho lekára, ak je ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom sestra, ide o ošetrujúcu sestru.
 5. Zubno-lekárska pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti.
 6. Odplata za poskytnuté služby (ďalej len “Odplata”) je suma, ktorú je Pacient povinný zaplatiť Poskytovateľovi za Zdravotnú starostlivosť, ktorá mu bola poskytnutá .
 7. Balík služieb je súbor zliav a benefitov, na ktoré má Pacient právny nárok po zakúpení a uhradení plnej sumy za balík Poskytovateľovi. Pacient má na výber X druhov balíkov služieb, v ktorých sú definované zľavnené zdravotné výkony, na ktoré má Pacient na základe balíka nárok. Balík služieb je neprenosný.
 8. Rodinný balík služieb je súbor zliav a benefitov, na ktoré má nárok určitý počet osôb v príbuzenskom/inom vzťahu za splnenia stanovených podmienok, po zakúpení a uhradení plnej sumy za balík Poskytovateľovi. Osoby oprávnené čerpať výhody zo zakúpeného balíka budú písomne definované v deň jeho zakúpenia. Rodinný balík služieb je neprenosný.
 9. Kupón je súbor zliav a benefitov, na ktoré má Pacient nárok po uhradení plnej sumy za Kupón a jej pripísaní na účet Poskytovateľa. Pacient má nárok na konkrétne Zdravotné výkony po predložení kupónu zamestnancom poskytovateľa.
 10. Prijímateľ kupónu je osoba, ktorá je oprávnená na poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa Kupónu.
 11. Kupón na hodnotu je Kupón na hodnotu a darčekový Kupón na hodnotu, ktorý slúži výhradne na započítanie čiastky na ňom uvedenej oproti čiastke za poskytnuté služby  u Poskytovateľa.

 

 • Poskytovateľ poskytuje za finančnú odplatu komplexné služby pre Pacientov v oblasti záchovnej stomatológie, ortodoncie, chirurgie, protetiky, implantológie, pedostomatológie, endodoncie, röntgenológie a dentálnej hygieny Zdravotníckymi pracovníkmi špecializovanými v danej oblasti a zubno-lekárskej pohotovostnej služby.

 

 • U niektorých Pacientov môžu byť VZP dodatočne doplnené Špecifickými podmienkami a Zmluvou, ktorá musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami.

 


 

II.

 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a Služieb súvisiacich s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti.

 

 • Pacient sa za účelom poskytnutia Zdravotnej starostlivosti u Poskytovateľa objedná telefonicky, osobne alebo prostredníctvom elektronického formuláru na stránke internetového sídla Poskytovateľa na termín ošetrenia.

Objednaný termín je záväzný pre Poskytovateľa aj pre Pacienta. Pacient je oprávnený kedykoľvek, najneskôr 24 hodín pred objednaným termínom, tento termín zrušiť alebo objednať sa na iný možný termín. V prípade Pacientov, ktorí majú naplánované extrakcie alebo implantácie je potrebné informovať Poskytovateľa o zrušení termínu najneskôr 48 hodín pred objednaným termínom. Objednaný termín je možné preobjednať len raz. Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť pacientovi ďaľší termín až po úhrade za ošetrenie vopred online platbou.

 

 • Ak má Pacient s Poskytovateľom uzatvorenú platnú a účinnú Zmluvu a uhradil Poskytovateľovi príslušný členský poplatok v súlade so Zmluvou a VZP, má nárok na zľavy a benefity vyplývajúce zo Zmluvy a VZP v rámci príslušného Balíka služieb, ktorý si slobodne vybral.

 

 • Pred začatím liečby je Ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný informovať Pacienta o účele, povahe, možných následkoch, o možnostiach voľby navrhovaných postupov, ako aj rizikách odmietnutia poskytnutia Zdravotnej starostlivosti v súlade s ustanovením 6 zákona o zdravotnej starostlivosti. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie diskrétne, jasne, zrozumiteľne a bez nátlaku, tak, aby mal Pacient dostatok času sa slobodne rozhodnúť pre informovaný súhlas.

 

 • Pacient má právo na odmietnutie ponúkanej liečby, pričom sa o tom vyhotoví písomný záznam do zdravotnej dokumentácie Pacienta. Toto právo na odmietnutie sa nevzťahuje na prípady, v ktorých podľa všeobecne záväzného právneho predpisu možno poskytnúť Zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu.

 

 • Pacient má právo na humánny a dôstojný prístup od Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov, ochranu dôstojnosti a svojej telesnej a psychickej integrity.

 

 • Pacient má ďalej právo na zachovanie mlčanlivosti Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu.

 

 • Poskytovateľ má právo odmietnuť ošetriť Pacienta v prípade zistenej zdravotnej kontraindikácie vzhľadom na povahu poskytovanej Zdravotnej starostlivosti a Zdravotného stavu Pacienta v ktorýchkoľvek deň, ako aj deň, kedy sa dostavil na ošetrenie. Rovnako si poskytovateľ vyhradzuje právo odmietnuť ošetriť pacienta, ktorý sa dostaví na vyšetrenie pod vplyvom alkoholu, iných omamných alebo psychotropných látok, správa sa vulgárne alebo agresívne, svojím správaním narúša pokojný chod kliniky a poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo inak ohrozuje alebo ruší personál kliniky, či iných pacientov.

 

 • Prevádzkovateľ zabezpečuje Zdravotnú starostlivosť výlučne v časoch určených Prevádzkovateľom.

 

 • Pacient berie na vedomie a súhlasí, že mu na základe Zmluvy alebo Balíka služieb v City Dental Clinic vzniká právny nárok len na tie Služby, ktoré sú výslovne definované v Zmluve, v Balíku služieb a VZP.

 

 • Ak sa Pacient domnieva, že mu bola Zdravotná starostlivosť poskytnutá neodborne a chybne alebo mu bola spôsobená ujma na zdraví jedným z Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov, má právo požiadať Poskytovateľa o nápravu. Táto žiadosť sa podáva písomne poštou na adresu Poskytovateľa City Dental Clinic, Prievozská 14, 821 09 Bratislava, alebo na e-mailovú adresu poskytovateľa uverejnenú webovej stránke.

 

 • Pacient je povinný pri každom ošetrení informovať Ošetrujúceho lekára o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na zdravotný stav Pacienta /anamnéze, infekčných ochoreniach, tehotenstve, akútnej nevoľnosti, resp. inej zmeny zdravotného stavu/. Poskytovateľ a Ošetrujúci lekár nenesú zodpovednosť za poškodenie alebo zhoršenie zdravotného stavu Pacienta, ktorý porušil túto povinnosť.

 

 • Poskytovateľ poskytuje Pacientovi zdravotnú starostlivosť Ošetrujúcim lekárom individuálne určeným Poskytovateľom na základe povahy diagnózy Pacienta a potreby vykonania špecializovaných zdravotných výkonov u Pacienta.

 


 

III.

 

Poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo Zdravotnej dokumentácie

 

 • Podľa 19 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti Zdravotná dokumentácia obsahuje najmä:
 1. osobné údaje Pacienta v rozsahu nevyhnutnom na jeho identifikáciu a zistenie anamnézy,
 2. údaje o diagnózach, priebehu a výsledkoch vyšetrení súvisiacich so zdravotným stavom Pacienta
 3. údaje o poučení a informovanom súhlase za každé ošetrenie podľa 6 zák. č. 576/2004 Z.z
 4. údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti
 5. epidemiologicky závažné skutočnosti
 6. informácie a súhlas so spracovaním osobných údajov Pacienta

 

 • Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo Zdravotnej dokumentácie a formou nahliadnutia do Zdravotnej dokumentácie.
 • Pacient a iné oprávnené osoby majú právo na nahliadnutie do Zdravotnej dokumentácie po písomnom vyžiadaní od Poskytovateľa.
 • Poskytovateľ je povinný poskytnúť výpis zo Zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania, na základe písomného vyžiadania, inému Poskytovateľovi alebo inej osobe v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti. Tento úkon je spoplatenený administratívnym poplatkom.

 


 

IV.

Odplata za poskytované služby, spôsob platenia a splatnosť

 

 • Pacient je povinný uhradiť Poskytovateľovi Odplatu za poskytnutú Zdravotnú starostlivosť. Hradí plnú sumu podľa platného Cenníka, čím nie sú dotknuté ustanovenia bodov 4.2 až 4.4 VZP. Cenník je k dispozícii na nahliadnutie na recepcii City Dental Clinic.

 

 • Výkony Zdravotnej starostlivosti, ktoré sú poskytnuté nad rámec výkonov dohodnutých v Zmluve, uvedených na zakúpenom Kupóne alebo v zakúpenom Balíku služieb ako hradené alebo čiastočne hradené (t.j. je na nich poskytnutá percentuálna zľava), hradí Pacient v plnej výške podľa aktuálneho Cenníka Poskytovateľa. Cenník je k dispozícii na nahliadnutie na recepcii City Dental Clinic. O povinnosti uhradiť výkony je povinný Pacienta informovať ošetrujúci lekár.

 

 • Pacient neplatí len tie výkony, na ktoré má nárok na základe zakúpených Balíkov služieb, Kupónov alebo na základe Zmluvy s poskytovateľom.

 

 • Splatnosť poskytnutej služby je vždy ihneď v prevádzkových priestoroch Poskytovateľa, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Pacient je povinný uhradiť sumu za poskytnutú službu v plnej výške v hotovosti alebo platobnou kartou na recepcii City Clinic s.r.o., pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo si poskytovateľ neurčí akceptovaný spôsob platby.

 

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny poskytovaných služieb. Ceny musia byť vždy uverejnené v Cenníku dostupnom na webovej stránke Poskytovateľa a v tlačenej forme na recepcii City Dental Clinic.

 


 

V.

Záruka

 

 •      Záruka poskytovaná na nasadzované korunky, zubné mostíky a zubné fixné náhrady je 2 roky. Záruka na zubné implantáty a implantátové nadstavby je 5 rokov. Záruka poskytovaná na prácu je 3 mesiace. Záruka poskytovaná na zubné výplne je 2 mesiace.

 

 •             Podmienky poskytovanej záruky:
 1. Pacient je povinný absolvovať pravidelné preventívne prehliadky každých 12 mesiacov v City Dental Clinic.
 2. Pacient je povinný absolvovať profesionálne čistenie u dentálnej hygieničky každých 6 mesiacov v City Dental Clinic.
 3. Pacient je povinný dodržiavať dennú hygienu ústnej dutiny: je nevyhnutné, aby venoval pozornosť starostlivosti o ústnu dutinu na dennej báze aj po nasadení zubných koruniek alebo po zavedení zubných implantátov zubnou kefkou, medzizubnými kefkami a dentálnou niťou.

 

 •   Záruka uvedená v bode 5.1 sa nevzťahuje na vadu ak,
 1. pacient neabsolvuje pravidelné preventívne prehliadky v City Dental Clinic v predpísanej frekvencii raz za 12 mesiacov, prípade v inej frekvencii určenej Ošetrujúcim lekárom
 2. pacient trpí ochorením ďasien, parodontitídou
 3. pacient potrebuje endodontické ošetrenie
 4. pacient neuhradil odplatu v plnej sume
 5. dôjde k poškodeniu korunky, mostíka, fazety, implantátu úrazom (pády, údery, nehody)
 6. pacient trpí ochorením, ktoré by malo negatívny vplyv na stav chrupu (diabetes, autoimunitné ochorenia, epilepsia, rakovina a pod.)
 7. pacient si dal sa bez vedomia City Dental Clinic vykonať opravy alebo zásahy do vykonaných prác
 8. do prác sa vykonal zásah cudzím predmetom [napr. pilovane, upravovanie náhrady]
 9. vznikla v dôsledku zahryznutia do cudzieho predmetu (napr.kov)
 10. pacient zatajil anamnestických údajov
 11. vznikla v dôsledku nesprávnej manipulácie s náhradou
 12. vznikla v dôsledku nesprávnej manipulácie s náhradou mimo ústnej dutiny
 13. vznikla v dôsledku odstránenia provizórnych náhrad bez oboznámenia lekára (pri tomto môže dôjsť k poškodeniu zubov, ktoré sú piliere pre protetickú prácu)

Záruka sa nevzťahuje ani na opakovaný výskyt zubného kazu, ktorému je možné zabrániť riadnou starostlivosťou, pravidelným čistením zubov, použitím liekov, ak je tak predpísané a dodržiavaním pravidelných preventívnych prehliadok.

 

 • Uplatnenie nároku podľa tejto záruky má pacient  kedykoľvek pred uplynutím záručnej doby na konkrétny zákrok/produkt. Je potrebné, aby pacient telefonicky alebo emailom na adresu uvedenú na webovej stránke, vyplnením formulára na webovej stránke alebo písomne kontaktoval  Poskytovateľa vo veci nahlásenia reklamácie. Poskytovateľ poskytne pacientovi termín na ošetrenie. O oprávnenosti uplatnenia záruky rozhodne ošetrujúci lekár. Pacient je povinný pri plánovaní termínu u lekára uviesť povahu problému. Ak je reklamácia oprávnená, oprava alebo výmena bude vykonaná okamžite alebo naplánovaná na vhodnejší deň a čas v závislosti od povahy reklamácie. V prípade, že je potrebné vymeniť protetiku, je potrebné, aby pacient bral do úvahy čas potrebný na  zadováženie, opravu alebo úpravu protetickej časti.

 


 

VI.

Ochrana osobných údajov

 

 • Všetky osobné údaje Klienta (na účely tohto článku môže byť Klient označený ako „Dotknutá osoba“) sa spracúvajú v súlade s ustano­veniami zákona č. 122/2013 Z.z., ustanoveniami zákona č. 576/2004 z. z. a ustanoveniami súvisi­acich právnych predpisov.
 • Dotknutá osoba týmto dáva prevádzkovateľovi svoj súhlas, aby spracúval jej osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, telefónne číslo a emailovú adresu,  na účel:  poskytovanie služieb ambulancie, evidencie termínov v kalendári, štatistické hodnotenia.
 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo súhlas odvolať zaslaním oznámenia e-mailom na mailovú adresu spoločnosti City Clinic s.r.o. gdpr@cityclinic.eu  alebo poštovou zásielkou na adresu sídla prevádzkovateľa Prievozská 14, Bratislava 821 09.
 • Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na  výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa.
 • Poskytovateľ je oprávnený vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zodpovedajú účelu spracúvania, a to: získavať, zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvať, preskupovať, kombinovať, prehliadať, premiestňovať, uchovávať, kopírovať, skenovať, sprístupňovať a likvidovať osobné údaje, ďalej kontrolovať preukázanie pravdivosti poskytnutých osobných údajov, uchovávať osobné údaje vo vedenej dokumentácii, záznamy a súvisiacu evidenciu, počas archivačnej doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dostupné na webovom sídle poskytovateľa: https://cityclinic.sk/podmienky-a-zaruky-poskytovania-zdravotnej-starostlivosti/. Klient je povinný oboznámiť sa s uvedeným vyhlásením o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za následky, ktoré vzniknú klientovou neinformovanosťou o spracúvaní osobných údajov klienta.

 


 

VII

Zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe nespôsobilej dať informovaný súhlas (ďalej “nespôsobilý pacient”)

 

 •                   Za osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas sa považuje maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony a osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony.

 

 •  Za nespôsobilého pacienta koná zákonný zástupca.
 •                   Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je Ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný prihliadať na názor nespôsobilého pacienta, predovšetkým mu je povinný zrozumiteľným spôsobom vzhľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť vysvetliť podstatné skutočnosti týkajúce sa jeho zdravotného stavu. Zákonného zástupcu Ošetrujúci zdravotnícky pracovník poučuje v plnom rozsahu.
 •                   Neplnoletosť alebo pozbavenie/obmedzenie spôsobilosti Pacienta na právne úkony nie je dôvodom na porušovanie jeho osobnostných práv, ktoré je Poskytovateľ a Ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný rešpektovať v plnom rozsahu.
 • Zákonný zástupca je povinný poskytovať Poskytovateľovi plnú súčinnosť tak, aby nebola ohrozená včasnosť a úplnosť zdravotnej starostlivosti, ktorú si zdravotný stav nespôsobilého Pacienta vyžaduje.
 •                   Zákonný zástupca Pacienta musí preukázať a podpisom potvrdiť v písomnom informovanom súhlase pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, že je zákonným zástupcom klienta .

 


 

VIII

 

Riešenie sporov a zodpovednosť za škodu

 

 • Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory alebo nedorozumenia budú riešiť primárne   vzájomnou komunikáciou.
 • Pred tým, ako by ktorákoľvek zo zmluvných strán učinila úkon/podala návrh/podala sťažnosť   (napríklad na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, orgán činným v trestom konaní, súd), alebo problém medializovala (medializácia zahŕňa aj sociálne siete), zaväzuje sa najskôr vyzvať písomne druhú zmluvnú stranu na riešenie sporu a poskytnúť jej 15 dňovú lehotu, plynúcu od doručenia výzvy, na formulovanie stanoviska.
 •               V každom štádiu riešenia sporu sa zmluvné strany zaväzujú postupovať tak, aby nepoškodili dobré meno a povesť druhej strany.
 • Pacient berie na vedomie, že povaha poskytovania zdravotnej starostlivosti u Poskytovateľa môže vyžadovať odkladanie osobných vecí (ako napr. časti oblečenia, doklady a pod.).

Na tento účel Poskytovateľ vyhradzuje miesto na odkladanie osobných vecí Pacientov počas poskytovania zdravotnej starostlivosti tak, že Pacient je povinný odložiť svoje osobné veci vždy v tej miestnosti, v ktorej sa podľa povahy poskytovanej zdravotnej starostlivosti zdržuje. Pacient vyhlasuje, že tomuto opatreniu Poskytovateľa porozumel a berie ho na vedomie. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu na veciach, ktoré si Pacient odloží inde, ako na mieste na to určenom.

 


 

IX.

Kupóny

 

 • Klient má právo zakúpiť si ktorýkoľvek kupón ponúkaný na stránke poskytovateľa.

 

 • Klient získava právo uplatniť kupón a čerpať zľavy a benefity z neho vyplývajúce jednorazovo v plnom rozsahu zahrnutých zdravotných výkonov, alebo postupne. Kupón je povinný predložiť zamestnancom poskytovateľa pred poskytnutím zdravotného výkonu vo vopred dohodnutom termíne.

 

 • Kupón má obmedzenú časovú platnosť. Časová platnosť Kupónu a podmienky čerpania sú uvedené priamo na Kupóne alebo na webovej stránke Poskytovateľa. Ak nie je na Kupóne alebo na webovej stránke uvedená časová platnosť Kupónu, tak kupón je platný 1 rok odo dňa ———— Pacient sa zaväzuje s podmienkami oboznámiť a dodržiavať ich.

 

 • Pacient je povinný pred uplatnením Kupónu telefonicky alebo e-mailom kontaktovať poskytovateľa a  rezervovať si termín s dostatočným predstihom.

 

 • Po uplynutí doby platnosti Kupónu stráca Pacient nárok na poskytnutie zliav a benefitov vyplývajúcich z kupónu bez nároku na akúkoľvek refundáciu.

 

 • Pacient má právo jedenkrát zmeniť Prijímateľa kupónu v prípade, ak poskytovateľa o tom informuje prostredníctvom emailu na adresu Poskytovateľa uverejnenú na webovej stránke. Informácie o novom prijímateľovi musí poskytnúť výhradne emailovou formou.

 

 • V prípade zrušenia termínu menej než 24 hodín pred ošetrením alebo v prípade opakovaného presúvania termínu si Poskytovateľ vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek žiadosti o vrátenie sumy za zaplatený kupón a jeho využitie na úhradu ušlého zisku.
 • Kupón na hodnotu a darčekový Kupón na hodnotu (ďalej spoločne len „Kupón na hodnotu“) slúži výhradne na započítanie čiastky na ňom uvedenej oproti čiastke za poskytnuté služby  u poskytovateľa. Kupón na hodnotu je klient oprávnený využiť od okamihu obdržania do konca platnosti uvedenej na webovej stránke poskytovateľa alebo na kupóne samotnom.

 

 • Cenu kupónu môže kupujúci uhradiť  bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom online platobnej brány na webe Prijímateľa.

 

 • Ak je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu), má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní okamihom úspešnej platby za kupón.

 


 

X.

Balíky  služieb

 

 • Klient má právo zakúpiť si jeden alebo viac balíkov z aktuálnej ponuky poskytovateľa. Počet ponúkaných balíkov a ich názvy určuje poskytovateľ.

 

 • Balík má obmedzenú časovú platnosť jeden rok odo dňa zakúpenia. Zakúpením balíka Pacient vyjadruje súhlas s podmienkami užívania služieb zahrnutých v balíku.

 

 

 • Pacient je povinný pri čerpaní výhod vyplývajúcich zo zakúpeného balíka alebo viacerých balíkov dodržiavať základné pravidlá týkajúce sa spôsobu objednávania a rezervácie termínu.

 

 • V prípade Rodinného balíka služieb nie je podmienkou, aby osoby využívajúce výhody z neho plynúce boli v príbuzenskom vzťahu, avšak je podmienkou, aby osoby čerpajúce výhody z tohto  balíka boli maximálne v počte 4 osoby.
 • Po uplynutí doby platnosti konkrétneho balíka stráca Pacient nárok na čerpanie výhod z neho plynúcich aj v prípade, že počas doby jeho platnosti tieto výhody nevyužil.

 

 • Zakúpený balík je neprenosný. Po zakúpení Balíka nie je možné zmeniť prijímateľa výhod z neho vyplývajúcich. V prípade, že Pacient nebude schopný využiť služby a výhody z dôvodov nepredpokladaných, nepredvídateľných a z dôvodov, ktoré si Pacient nespôsobil sám, bude mu vrátená alikvótna čiastka po dohode s Poskytovateľom.

 

 • V prípade uplynutia doby platnosti balíka alebo vyčerpania všetkých výhod z neho vyplývajúcich má klient možnosť na jeho opätovné zakúpenie.

 


 

XI

Vernostný program

 

 • Súčasťou vernostného programu sa môže stať každá osoba, ktorá vyplní a odošle formulár na https://cityclinic.sk/loyal/ a následne bude osobne overená totožnosť v priestoroch City Dental Clinic.
 • Podmienkou členstva vernostného programu je výhradné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti zubného lekárstva a služieb s tým súvisiacich v City Dental Clinic.
 • Účasťou vo Vernostnom programe získava účastník zľavu na všetky úkony vykonané v City Dental Clinic. Zľavu z Vernostného programu nie je možné kombinovať s inými zľavami Poskytovateľa.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo na ukončenie členstva akémukoľvek členovi, ktorý nebude spĺňať bod 11.2. týchto VOP
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo Vernostný program kedykoľvek pozastaviť, pozmeniť jeho podmienky, alebo ho úplne zrušiť bez náhrady.

 


 

XII

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

  • Poskytovateľ má právo jednostranne meniť tieto VOP. Zmena VOP sa zverejní na webovom sídle poskytovateľa, na podstránke Podmienky a záruky poskytovania zdravotnej starostlivosti – cityclinic.sk/podmienky-a-zaruky-poskytovania-zdravotnej-starostlivosti/. Pacient je povinný oboznámiť sa so zmenami VOP. VOP dňom zverejnenia zároveň nadobúdajú účinnosť a nahrádzajú dovtedy účinné VOP.
  • Právne vzťahy založené Zmluvou, ktoré v nej nie sú výslovne upravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  • Ak niektoré ustanovenia VZP nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účin­né alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ani účinnosť ostat­ných ustanovení VZP. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu ustanovenia, ktoré je postihnuté neplatnosťou alebo neúčinnosťou.
  • Pre vylúčenie akýchkoľvek nezrovnalostí a pochybností platí, že akákoľvek zásielka odoslaná poštou jednou zo zmluvných strán uvedených v Zmluve, sa považuje za doručenú adresátovi po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa odoslania zásielky, ak sa nepreukáže doručenie v skoršom dátume.
  • V prípade, že sa podľa Zmluvy alebo VZP predpokladá oznámenie skutočnosti Pacientovi oznámením na web stránke Poskytovateľa, považujú sa tieto oznámenia za oznámené dňom ich uverejnenia na stránke.
  • V prípadoch, kedy sa predpokladá oznámenie skutočnosti Pacientovi elektronickou poštou, sa takéto oznámenie považuje za oznámené okamihom ich odoslania. Ak bola správa elektronickej pošty odoslaná mimo pracovných dní (t.j. sobota, nedela, dni pracovného pokoja a štátne sviatky), dňom doručenia sa považuje 09:00 hod najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa.

 

 

 • Akákoľvek zmena alebo doplnenie Zmluvy alebo VZP si vyžadujú písomnú formu.
 • Podpisom sa Pacient zaväzuje dodržiavať podmienky dohodnuté v VZP. Pacient zároveň podpisom potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil so VZP a prípadné nejasnosti mu boli vysvetlené Poskytovateľom.
Potrebujete poradiť?